Project Manager (Water Quality/Nutrient Management)
Fixed Term
Other
Builth Wells LD2, UK
Conservation / Environment
£33,400
11/09/2018
23/09/2018

Description

Project Manager (Water Quality/Nutrient Management)

Fixed Term Contract until December 2019

Salary circa £33,400 per annum

Based in NFU Cymru HQ, Builth Wells

Are you passionate about farming and its contribution to the wider environment and want to make a difference?

Leading a partnership of organisations, NFU Cymru has secured funding to improve the quality of water and undertake nutrient management activities on farms across Wales.

The voluntary farmer-led approach is highly innovative and experimental and has the potential to drive improvements to water quality in Wales. As the project lead to this new and exciting work stream, you will secure the support and confidence of key partners and stakeholders; and be overall responsible for developing and implementing a new voluntary approach to improve water quality and nutrient management.

About the role

With the support of the project steering group, you will evaluate existing water quality schemes. You will maximise the profile of the project and impact through events, publications, and press and media activity to secure industry, supply chain and wider stakeholder buy-in.

The role requires you to have effective liaison with the partner organisations to ensure progress against the objectives and demonstrate real progress of improving water quality.

We are looking for a motivated self-starter with proven experience of managing high profile projects and the ability to prioritise effectively.

This project and position is funded until December 2019

Why join our team?

NFU Cymru represents the interests of farmers and growers across Wales.  Promoting competitive and socially responsible agriculture and horticulture, we influence policy at the highest levels to ensure the long-term viability of our members. 

Working for the NFU Cymru means working alongside great people who are recognised for their knowledge and expertise. We offer 25 days annual leave (plus bank holidays),  National Employment Savings Trust pension scheme, a performance related pay award scheme, a range of discounts through our NFU Benefits employee portal and a buy and sell annual leave scheme.

How to apply

Please click here for a copy of the English job description and click here for a copy of the Welsh job description.

If you feel you have the right skills and experience for the role, please send your CV and a covering letter illustrating how your skills and experience suit the requirements as outlined in the person specification to [email protected].

Internal applications please complete an expression of interest form.

For the purpose of this recruitment campaign your cover letter & CV will be shared with Natural Resources Wales.

Closing date: 23rd September 2018

Interviews: 9th October 2018

 

 

 

Rheolwr Prosiect (Ansawdd Dŵr/Rheoli Maethynnau)

 

Cytundeb Cyfnod Penodol tan Rhagfyr 2019

Cyflog oddeutu £33,400 y flwyddyn

Lleolir ym Mhencadlys NFU Cymru, Llanelwedd

 

Oes gennych chi frwdfrydedd dros amaeth a'i chyfraniad i'r amgylchedd ehangach? Ydych chi'n awyddus i wneud gwahaniaeth?

 

Gan arwain partneriaeth o sefydliadau, mae NFU Cymru wedi sicrhau cyllideb i wella ansawdd dŵr ac ymgymryd â gweithgareddau rheoli maethynnau ar ffermydd ar hyd a lled Cymru.

 

Gyda ffermwyr yn arwain y dull wirfoddol, arloesol ac arbrofol hyn, mae yna wir botensial i yrru gwelliannau yn safon dŵr Cymru. Fel arweinydd prosiect ar gyfer y llif gwaith newydd a chyffrous hyn, byddwch yn sicrhau cefnogaeth a hyder partneriaid allweddol a rhanddalwyr; a chi fydd yn bennaf gyfrifol am ddatblygu a gweithredu dull newydd, gwirfoddol, i wella ansawdd dŵr a rheolaeth maethynnau. 

 

Y swydd

 

Gyda chymorth grŵp llywio'r prosiect, byddwch yn pwyso a mesur y cynlluniau ansawdd dŵr cyfredol. Byddwch yn uchafu proffil y prosiect a'i effaith gan gynnal digwyddiadau, creu cyhoeddiadau a chynnal gweithgarwch yn y cyfryngau a'r wasg er mwyn sicrhau hyder diwydiant, y cadwyni cyflenwi a'r rhanddalwyr ehangach. 

 

Bydd y swydd yn mynnu eich bod yn cynnal perthynas effeithiol gyda'n partneriaid er mwyn sicrhau cynnydd yn erbyn yr amcanion a dangos cynnydd gwirioneddol mewn gwella ansawdd dŵr. 

 

Rydym yn edrych am unigolyn brwdfrydig, hunan-ysgogol gyda phrofiad sicr o reoli prosiectau uchel eu proffil a'r gallu i flaenoriaethu yn effeithiol.

 

Ariennir y prosiect a'r swydd hwn tan Rhagfyr 2019

 

Pam ymuno gyda'n tîm?

 

Mae NFU Cymru yn cynrychioli ffermwyr a thyfwyr o bob cwr o Gymru. Gan hyrwyddo amaeth a garddwriaeth cystadleuol, gyda chyfrifoldeb cymdeithasol, rydym yn dylanwadu ar bolisi ar y lefelau uchaf er mwyn sicrhau hyfywedd hirdymor ein haelodau.

 

Mae gweithio ar gyfer NFU Cymru yn golygu gweithio ochr yn ochr gyda phobl ardderchog, sydd wedi eu cydnabod am eu gwybodaeth a'u arbenigedd. Rydym yn cynnig 25 diwrnod o wyliau y flwyddyn (gyda gwyliau banc yn ychwanegol i hyn), cynllun pensiwn yr Ymddiriedolaeth Arbedion Cyflogaeth Cenedlaethol (NEST), cynllun tâl gwobrwyo perfformiad, amrediad o ostyngiadau trwy ein porthol Buddion NFU i weithwyr, a chynllun i brynu a gwerthu gwyliau blynyddol. 

 

Sut i ymgeisio

 

Cliciwch yma am gopi o'r disgrifiad swydd.

 

Os ydych yn teimlo eich bod yn meddu ar y sgiliau a'r profiad i ymgymryd â'r swydd hon, anfonwch eich CV ynghyd â llythyr eglurhaol sydd yn amlinellu sut y mae eich sgiliau a'ch profiad yn gymwys ar gyfer yr anghenion a amlinellir yn y manyleb person i [email protected]

 

At ddibenion yr ymgyrch recriwtio hwn, byddwn yn rhannu eich llythyr cais a'ch CV gyda Chyfoeth Naturiol Cymru.

 

Dyddiad Cau: Medi 23ain 2018             

 

Cyfweliadau: Hydref 9fed 2018

Back to Job Result
Apply